Kas yra sinodalumas?

Žr. Vademekumas, 1.2: Kas yra sinodalumas?

Sušaukdamas šį Sinodą, popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią apmąstyti jos gyvenimui bei misijai esminę temą: „Būtent tokio sinodalumo kelio Dievas laukia iš trečiojo tūkstantmečio Bažnyčios“(3).

Kaip ir Vatikano II Susirinkimo pasiūlytas Bažnyčios atnaujinimas, ši bendra kelionė drauge yra ir dovana, ir užduotis. Drauge apmąstydami nueitą kelią, įvairūs Bažnyčios nariai, vadovaujami Šventosios Dvasios, galės pasimokyti vienas iš kito patirčių bei požiūrių (PD, 1). Apšviesti Dievo žodžio ir suvienyti maldos, gebėsime atrasti procesus, padedančius ieškoti Dievo valios ir žengti tais keliais, kuriais žengti mus kviečia Dievas, – link gilesnės bendrystės, visapusiškesnio dalyvavimo ir didesnio atvirumo vykdant savo misiją pasaulyje.

Tarptautinė teologijos komisija taip nusako sinodalumą:

Sinodas yra senas ir garbingas Bažnyčios tradicijos žodis, kurio reikšmė kyla iš giliausių Apreiškimo temų <...>. Juo nurodomas kelias, kuriuo drauge žengia Dievo tauta. Lygiai taip pat jis žymi Viešpatį Jėzų, kuris apibūdina save kaip kelią, tiesą ir gyvenimą (Jn 14, 6), ir tai, kad krikščionys, jo sekėjai, iš pradžių vadinti Kelio sekėjais (plg. Apd 9, 2; 19, 9. 23; 24, 14. 22).“

Sinodalumas pirmiausia žymi ypatingą stilių, ženklinantį Bažnyčios gyvenimą bei misiją ir išreiškiantį drauge keliaujančios ir į susirinkimą susiburiančios Dievo tautos, Viešpaties Jėzaus Šventosios Dvasios galia pašauktos skelbti Evangeliją, prigimtį. Sinodalumas turi reikštis Bažnyčios kasdieniame gyvenime ir darbe.

Šiuo atžvilgiu sinodalumas įgalina visą Dievo tautą žengti pirmyn drauge įsiklausant į Šventąją Dvasią bei Dievo žodį ir Bažnyčios misijoje dalyvauti Kristaus tarp mūsų sukuriamoje bendrystėje. Galiausiai ėjimo drauge kelias yra veiksmingiausias būdas parodyti ir praktiškai įgyvendinti Bažnyčios, kaip keliaujančios bei misionieriaujančios Dievo tautos, prigimtį (PD, 1).