Apie sinodą Procesas – etapai

Sinodo procesas

Žr. Vademekumas, 3: Sinodo procesas

Šioje schemoje pavaizduota visuminė sinodinio proceso tėkmė.

Generalinis sekretoriatas kaip priemonę vietinėms Bažnyčioms Sinodo dieceziniam etapui įgyvendinti paskelbia Parengiamąjį dokumentą ir Vademekumą. Šio diecezinio etapo vaisiai surenkami į kiekvienos vietinės Bažnyčios apibendrinimą. Tada iš vietinių Bažnyčių gautų apibendrinimų savo apibendrinimus formuluoja vyskupų konferencijos ir Rytų Bažnyčių sinodai.

Vademekumą ir Klausimyną (žr. 5-ąją dalį) konsultaciniams pasitarimams organizuoti bei apibendrinimams parengti taip pat gaus kitos bažnytinės struktūros, tarp jų Romos kurijos dikasterijos, Generalinių vyresniųjų sąjunga ir Tarptautinė generalinių vyresniųjų sąjunga (USG ir UISG), kitos pašvęstojo gyvenimo sąjungos ir federacijos, tarptautiniai pasauliečių judėjimai, universitetai ir teologijos fakultetai.

Generalinis sekretoriatas, remdamasis iš vyskupų konferencijų, Rytų Bažnyčių sinodų ir kitų bažnytinių struktūrų, paminėtų Episcopalis communio, gautais apibendrinimais, parengs pirmą Instrumentum laboris (darbo dokumento) redakciją

Šis pirmas Instrumentum laboris tada bus aptartas kontinentiniuose susitikimuose (žr. 3.3 skirsnį).

Remiantis kontinentiniu lygmeniu parengtais dokumentais, bus parengta antra Instrumentum laboris redakcija, skirta 2023 m. spalį vyksiančiai Vyskupų sinodo asamblėjai (Vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas).


SINODO ETAPAI

Atidarymas

Visuotinė Bažnyčia – 2021 m. spalio 9–10 d. Vatikane

Diecezijos: 2021 m. spalio 17 d. vyskupijose ir parapijose.

Diecezinis etapas (pratęstas 2021 m. spalio 29 d.)

2021 m. spalio 17 d. – 2022 m. rugpjūčio 15 d.

Pabaigoje – Vyskupų konferencijų ir Rytų Bažnyčių sinodų apibendrinimai.

2022 m. rugsėjį Instrumentum laboris 1 paskelbimas.

Kontinentinis etapas

Iki 2023 m. kovo – Regionų Vyskupų konferencijų darinių ir pan. ikisinodiniai susirinkimai, Regioninės/kontinentinės bažnytinės asamblėjos.

Pabaigoje – Septyni baigiamieji asamblėjų dokumentai.

2023 m. birželį – Instrumentum laboris 2 paskelbimas.

Vyskupų sinodo asamblėja

2023 m. spalį – Vyskupų sinodas Romoje.

Baigiamasis Vyskupų sinodo asamblėjos dokumentas.